Om ervoor te zorgen dat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn, verwerken wij persoonsgegevens van u. In dit Privacy Statement informeren wij u over de wijze waarop en de doeleinden waarvoor deze verwerking plaatsvindt.

 

1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Security & Airsoft Shop Onze Contactgegevens luiden als volgt:
Security & Airsoft Shop

Generaal foulkesweg 86

6703BZ Wageningen
Nederland

Kvk: 80269826

Telefoon Christian: 0653635034
E-mail: Info@securityenairsoftshop.nl
Website: www.securityenairsoftshop.nl

 

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Security & Airsoft Shop verzamelt en verwerkt onder meer de volgende informatie van u:
- voornaam;
- achternaam;
- adres;
- postcode;
- plaats;
- telefoonnummer;
- e-mailadres;
- Kvk Nummer ( bedrijven )
- btw-identificatienummer. ( bedrijven )

 

3. Op welke rechtsgrond en met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst met u uit te voeren en zo nodig contact met u te kunnen opnemen. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en gebruiken deze uitsluitend voor het beschreven doel. Het gaat hierbij onder meer om het geautomatiseerd (via onze website) opmaken van bestellijsten en facturen, de verwerking van uitgaande orders, de verzending van producten naar het door u opgegeven adres.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven. Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die voor u gevolgen kunnen hebben.

 

4. Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u. Het gaat hierbij onder meer om leveranciers van de voor de facturatie en verwerking van uw orders benodigde programmatuur of vervoerders van de door u bestelde producten.

 

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om de in onderdeel 3 van dit Privacy Statement omschreven doeleinden te kunnen realiseren. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens minimaal bewaren voor de duur dat u gebruik maakt van onze diensten. Op grond van fiscale wetgeving zijn wij echter verplicht om persoonsgegevens die worden vermeld in documenten die behoren tot onze bedrijfsadministratie (zoals facturen, order- en pakbonnen) gedurende 7 jaar te bewaren.

 

6. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Wij nemen passende non technische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik door derden, zoals hacking, spamming of verspreiding van virussen. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

7. Welke rechten heeft u?
U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking ervan:
- het recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt ons altijd vragen om uw persoonsgegevens te bekijken en een overzicht daarvan te verstrekken;
- het recht op wijziging van uw persoonsgegevens. Als u veranderingen wilt aanbrengen in uw persoonsgegevens, kunt u hiertoe een verzoek bij ons indienen;
- het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen (het recht om vergeten te worden);
- het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te beperken: u kunt ons vragen om bepaalde persoonsgegevens wel en bepaalde persoonsgegevens niet te verwerken;
- het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Als u gebruik wilt maken van bovengenoemde rechten, dan kunt u contact met ons opnemen.
Als het gaat om een verzoek om inzage, wijziging, wissen, beperking of overdracht in/van uw persoonsgegevens dan zullen wij zo snel mogelijk en in elk geval binnen vier weken aan uw verzoek voldoen, tenzij dit niet mogelijk is op grond van specifieke wet- en regelgeving, zoals de fiscale bewaarplicht. In dat geval laten wij u dat binnen genoemde termijn weten. Als u een dergelijk verzoek bij ons indient, dan kan dit uiteraard tot gevolg hebben dat wij de overeenkomst niet (meer) kunnen uitvoeren. Voor de goede orde merken wij op dat het een en ander u niet ontslaat van uw verplichtingen op grond van de overeenkomst, zoals de op u rustende betalingsverplichting.

 

8. Vragen of klachten?
In geval van vragen over deze Privacy Verklaring kunt u altijd contact met ons opnemen. Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover een klacht
indienen via Info@securityenairsoftshop.nl

© 2020 Security & Airsoft Shop