ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES
Voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden;
Koper: de wederpartij van Verkoper;
Levering: de feitelijke handeling waarbij Producten in de macht van Koper of een door Koper aangewezen derde worden gebracht;
Order: ieder mondeling of schriftelijk verzoek aan Verkoper tot levering van Producten;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Verkoper en Koper;
Product: alle zaken die het onderwerp zijn van de Overeenkomst of een Order;
Schriftelijk: door middel van een ondertekend document, een brief, een fax of een e-mail;
Website: de website van Verkoper (https://www.securityenairsoftshop.nl of een andere website van Verkoper);
Werkdagen: alle kalenderdagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, Koningsdag en overige nationale feestdagen.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID EN GELDIGHEID
2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van Verkoper.
2.2 Afwijkingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Nietige of vernietigde bepalingen worden vervangen door bepalingen die de strekking ervan zo goed mogelijk benaderen.
2.4 Indien de Overeenkomst en de Voorwaarden onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen bepalingen.
2.5 Verkoper is gerechtigd de Voorwaarden periodiek eenzijdig te wijzigen.

 

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMST
3.1 Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend en herroepbaar.
3.2 Een Overeenkomst komt alleen tot stand indien Verkoper een Order schriftelijk aanvaardt en/of mede uitvoering daarvan start.
3.3 Kennelijke (schrijf)fouten en/of vergissingen op de Website en/of in de aanbiedingen en/of prijslijsten van Verkoper binden Verkoper niet.

 

ARTIKEL 4. LEVERING EN RISICO
4.1 Levering geschiedt op of aan het door Koper opgegeven adres.
4.2 Vanaf het moment van Levering zijn de Producten voor risico van Koper. Op het moment dat Koper (a) weigert Producten in ontvangst te nemen en/of (b) Levering van Producten op het door Koper opgegeven adres onmogelijk is, heeft dat moment als moment van risico-overgang te gelden.
4.3 Indien Koper weigert Producten af te nemen, is Verkoper gerechtigd deze Producten voor rekening en risico van Koper op te slaan. Indien Koper niet binnen 14 dagen na genoemde weigering afneemt, is Verkoper gerechtigd de Producten aan een derde te verkopen dan wel te vernietigen. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van Koper.
4.4 Door Verkoper opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet fataal. Overschrijding ervan geeft Koper geen recht op ontbinding van de Overeenkomst, opschorting van zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen of schadevergoeding.
4.5 Verkoper is gerechtigd Producten in gedeelten te leveren.
4.6 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat Producten niet leverbaar zijn, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met betrekking tot de niet leverbare Producten te ontbinden zonder dat Verkoper verplicht is de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
4.7 De verkoper streeft er naar de producten zo snel mogelijk te verzenden maar houd 2 tot 4 werkdagen in acht. De koper kan hier dus geen aanspraak op doen.

 

ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD
5.1 Alle door Verkoper geleverde en nog te leveren Producten blijven uitsluitend eigendom van Verkoper totdat Koper alle vorderingen die Verkoper op Koper heeft of zal verkrijgen volledig heeft voldaan.
5.2 Zolang de eigendom van de Producten niet op Koper is overgegaan, is Koper niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
5.3 Koper is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren.
5.4 Koper verricht alle noodzakelijke handelingen om de eigendomsrechten van Verkoper veilig te stellen. Indien derden (te kennen geven) beslag (te willen) leggen op genoemde Producten dan wel rechten daarop (willen) vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Verkoper hiervan direct op de hoogte te stellen.
5.5 Koper is verplicht de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verzekeren tegen brand, ontploffings- en waterschade en diefstal en zal Verkoper op eerste verzoek inzage geven in de polis van de verzekering. In geval van schade en/of verlies van de Producten is Verkoper gerechtigd tot een eventuele uitkering van de verzekeraar. De vordering van Koper tot betaling van genoemde uitkering wordt voor dat geval geacht te zijn gecedeerd aan Verkoper en Koper zal de verzekeraar alsdan mededeling doen van deze cessie en instrueren genoemde uitkering aan Verkoper te betalen.
5.6 Verkoper is gerechtigd onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te nemen indien Koper de vorderingen van Verkoper niet voldoet of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Koper geeft Verkoper of door Verkoper aan te wijzen derden bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming om de plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en deze terug te nemen.

Op al onze afbeeldingen, teksten, geborduurde of bedrukte producten met eigen logo of ontwerp is copyright van toepassing. Deze kan niet worden gebruikt voor derde. Bij misbruik hiervan kan er een schadeclaim opgemaakt worden.

 

ARTIKEL 6. PRIJZEN, FACTURERING EN BETALING
6.1 De door Verkoper opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), heffingen van overheidswege, verzendkosten, transportkosten, kosten van op- en overslag, verzekeringskosten, in- en uitvoerrechten en overige overheidsheffingen, geldend op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst. Alle door Verkoper genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.
6.2 Geoffreerde of overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op valutakoersen, prijzen van leveranciers, kosten van vervoer, lonen, belastingen, heffingen, invoerrechten en andere prijsbepalende factoren. Verkoper is gerechtigd prijzen eenzijdig te wijzigen indien genoemde prijsbepalende factoren wijzigen.
6.3 Het transport van Producten binnen Nederland geschiedt voor rekening van koper. Indien het factuurbedrag (exclusief BTW) hoger is dan € 180 dan draagt de verkoper echter de transportkosten, zoals deze op de Website worden vermeld. Verkoper is gerechtigd om genoemd bedrag alsmede de transportkosten te wijzigen. Het transport van Producten die buiten Nederland worden geleverd geschiedt voor rekening van Koper.
6.4 Verkoper is gerechtigd administratiekosten ter grootte van maximaal 10 Euro in rekening te brengen indien het factuurbedrag van een geleverde partij lager is dan € 150.
6.5 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, onverminderd het recht van Verkoper om bij het sluiten van de Overeenkomst een aanbetaling of volledige betaling te bedingen. Koper die een nieuwe klant van Verkoper is, dient het gehele factuurbedrag vooruit te betalen.
6.6 Bij Levering in gedeelten kan betaling van de volledige prijs worden verlangd, zulks ter beoordeling van Verkoper.
6.7 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Verkoper is in dat geval gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of te beëindigen.
6.8 Bij iedere overschrijding van de betalingstermijn is Koper een vergoeding van de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag verschuldigd. Koper is daarnaast verplicht alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 10% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500.
6.9 In geval van de in artikel 9 van de Voorwaarden genoemde omstandigheden zijn de vorderingen van Verkoper op Koper direct opeisbaar.
6.10 Verkoper bepaalt zelf op welke vordering op Koper een betaling van Koper in mindering wordt gebracht.

 

ARTIKEL 7. RECLAME
7.1 Koper dient op het moment van Levering te onderzoeken of de geleverde Producten voldoen aan de Overeenkomst. Zichtbare gebreken, tekorten en afwijkingen dienen binnen 3 Werkdagen na Levering gemotiveerd en schriftelijk bij Verkoper te worden gemeld.
7.2 Gebreken die ten tijde van de Levering redelijkerwijs niet door Koper hadden kunnen worden geconstateerd moeten binnen 3 Werkdagen nadat Koper hiermee bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn schriftelijk en gemotiveerd bij Verkoper worden gemeld.
7.3 Bij overschrijding van de in de artikelen 7.1 en 7.2 genoemde termijnen vervallen alle aanspraken van Koper jegens Verkoper.
7.4 Koper zal zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking ervan. Koper zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het Product beantwoordt aan de Overeenkomst.
7.5 Verkoper is niet verantwoordelijk voor een eventuele verminderde of gebrekkige functionaliteit van Producten en Verkoper is niet verplicht daarmee samenhangende gebreken te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door omstandigheden die aan Koper zijn toe te rekenen, zoals (a) oneigenlijk, onzorgvuldig en ondeskundig gebruik en/of de niet-naleving van onderhouds- en gebruiksvoorschriften en/of (b) normale slijtage en/of (c) de (de)montage, reparatie, wijziging of bewerking van het Product door Koper en/of (d) de combinatie van door Verkoper geleverde Producten met bestaande zaken van Koper en/of door derden geleverde zaken.
7.6 Reclame is niet mogelijk op basis van zet-, druk- of schrijffouten in door Verkoper gehanteerde c.q. aan Koper verstrekte catalogi, aanbiedingen en prijslijsten.
7.7 Alle op de Website en/of in digitale en/of gedrukte documentatie en advertenties van Verkoper opgenomen afbeeldingen, modellen, getallen, maat- en gewichtsopgaven en overige omschrijvingen worden getoond c.q. verstrekt bij wijze van aanduiding en kunnen niet worden geacht (volledig) overeen te stemmen met de door Verkoper te leveren Producten. Koper kan hieraan geen rechten ontlenen. Tenzij anders overeengekomen, geldt dit ook voor aan Koper getoonde proefmodellen.
7.8 Kleurverschillen en/of –veranderingen, alsmede afwijkingen in andere eigenschappen van Producten die binnen de in de branche aanvaardbare marges vallen of technisch onvermijdelijk zijn, leveren geen gebrek op. Dit geldt ook voor een geringe afwijking van de werkelijke kleur van Producten van de op de Website weergegeven kleuren.
7.9 Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper worden geretourneerd, in welk geval deze Producten in onbeschadigde staat, inclusief bijbehorende documentatie en in de originele verpakking aan Verkoper dienen te worden verzonden. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van Klant. Slechts indien de retourzending gegrond is, vergoedt Verkoper de hieraan verbonden kosten.
7.10 Het in ontvangst nemen van een retourzending impliceert niet dat Verkoper de door Koper genoemde grondslag voor de retourzending accepteert.
7.11 Retour gezonden Producten blijven voor risico van Koper totdat Verkoper schriftelijk met retourzending heeft ingestemd.

 

ARTIKEL 8. GARANTIE
8.1 Verkoper verstrekt geen garantie, tenzij de producent of leverancier van de Producten een garantietermijn hanteert, in welk geval Verkoper garandeert dat de geleverde Producten gedurende deze garantietermijn vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten.
8.2 Onder garantie vallende gebreken worden op een door Verkoper te bepalen wijze weggenomen. Hetgeen in artikel 7 met betrekking tot retourzendingen is bepaald, is van overeenkomstige toepassing. Indien Koper gedurende de in artikel 8.1 vermelde garantietermijn zonder voorafgaande toestemming van Verkoper herstellingen of veranderingen uitvoert of laat uitvoeren, dan vervalt de garantie onmiddellijk.
8.3 De garantie is niet van toepassing in geval van gebreken die het gevolg zijn van de in artikel 7.5 van de Voorwaarden genoemde omstandigheden.
8.4 Reclamering ter zake van onder een garantie vallende gebreken dient conform artikel 7 van de Voorwaarden te geschieden.
8.5 Een beroep op garantie is uitgesloten zolang Koper niet aan de Overeenkomst voldoet.

8.6 Op handgemaakte artikelen wordt geen geld terug gegeven.
Het eind product kan iets afwijken van het aangeleverde voorbeeld.

 

ARTIKEL 9. BEËINDIGING EN OPSCHORTING
9.1 Verkoper is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst per direct en zonder ingebrekestelling te ontbinden indien (a) Koper zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet nakomt en/of (b) na het sluiten van de Overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden hem goede grond geven te vrezen dat Koper zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet zal nakomen en/of (c) Koper in surseance van betaling of faillissement verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend en/of (d) beslag wordt gelegd ten laste van Koper en/of (e) de vennootschap c.q. het bedrijf van Koper wordt ontbonden of geliquideerd en/of (f) Koper overlijdt.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID EN VERJARING
10.1 In situaties waarin Koper jegens Verkoper recht heeft op schadevergoeding, geldt dat Verkoper voor niet meer aansprakelijk is dan voor directe, aantoonbare en werkelijk geleden schade. Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder gederfde winst en door derden geleden schade.
10.2 Indien op Verkoper enige aansprakelijkheid rust, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Verkoper wordt uitbetaald. Indien geen uitkering krachtens die verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag over de laatste 6 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan, tot een maximum van € 5.000.
10.3 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, verjaren alle rechtsvorderingen van Koper jegens Verkoper na afloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag dat deze opeisbaar zijn geworden.
10.4 Koper vrijwaart Verkoper tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

 

ARTIKEL 11. OVERMACHT
11.1 Verkoper is in geen geval aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht van Verkoper wordt verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Verkoper, zoals (maar niet beperkt tot) een tekortkoming van de leveranciers van Verkoper in de nakoming van met Verkoper gesloten overeenkomsten, bedrijfsstoringen, het niet beschikbaar zijn van de Website, werkstaking, ziekteverzuim van personeel, storingen in de levering van energie, internet, programmatuur, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, oorlog, in- en uitvoerbeperkingen en maatregelen van overheidswege die de nakoming van de Overeenkomst belemmeren.
11.2 Verkoper kan zich ook op overmacht beroep indien de omstandigheid die de nakoming verhindert intreedt nadat Verkoper zijn verplichtingen had moeten nakomen.
11.3 Indien één of meer van de in artikel 11.1 genoemde omstandigheden de nakoming van de Overeenkomst door Verkoper verhinderen, kunnen Partijen de nakoming van de Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer duurt dan 2 maanden zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden voor het gedeelte dat niet kan worden nagekomen zonder schadeplichtig te zijn.

 

ARTIKEL 12. GEBRUIK WEBSITE VERKOPER
12.1 Indien Koper een Bestelling wenst te plaatsen kan de Koper op de Website een account aan te maken waarbij Verkoper Koper een gebruikers ID en een wachtwoord verstrekt. Koper dient deze gegevens vertrouwelijk te behandelen en niet te verstrekken aan derden. Verkoper is te allen tijde gerechtigd een gebruikers ID of wachtwoord in te trekken c.q. uit te schakelen.

 

ARTIKEL 13. PRIVACY
13.1 Ter uitvoering van de Overeenkomst gebruikt Verkoper een aantal persoonsgegevens van Koper. Verkoper gaat zorgvuldig met deze gegevens om. In het Privacy Statement van Verkoper wordt vermeld op welke wijze genoemde persoonsgegevens worden gebruikt.

 

ARTIKEL 14. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
14.2 Alle geschillen tussen Koper en Verkoper worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

 

ARTIKEL 15. INTERPRETATIE ALGEMENE VOORWAARDEN
15.1 In geval van een conflict of (interpretatie)verschil tussen de Engelse en de Nederlandse versie van de Voorwaarden of indien een bepaling in de Engelse voorwaarden onduidelijk is, prevaleert de Nederlandse versie en is laatstgenoemde versie leidend bij de uitleg van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden.

© 2020 Security & Airsoft Shop